O innowacji

Tytuł innowacji: "E-ANGIELSKI - Nauczanie języka angielskiego za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych"

Autorzy innowacji: mgr Kamila Lew, mgr Joanna Rachańska

Nauczyciele prowadzący innowację: mgr Kamila Lew, mgr Joanna Rachańska

Miejsce realizacji innowacji: Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie

Uczniowie objęci innowacją: klasa 5c i 5d

Czas trwania innowacji: październik 2017 – maj 2018

 

Założenia ogólne innowacji:

Realizacja innowacji pedagogicznej pt. "E-ANGIELSKI - Nauczanie języka angielskiego za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych" zaplanowana jest na okres ośmiu miesięcy – od października 2017r. do maja 2018r. Adresatem innowacji są uczniowie z dwóch klas piątych – 5c i 5d. Osobami, które wdrażają innowację są nauczyciele języka angielskiego – mgr Kamila Lew i mgr Joanna Rachańska. Działania innowacyjne będą prowadzone w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze jednej godziny tygodniowo w salach lekcyjnych wyposażonych w stanowiska komputerowe dla każdego ucznia. Głównym celem innowacji jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i zasobów Internetu w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego.

Podczas realizacji innowacji uczniowie będą korzystać z sieci internetowej, tworzyć teksty, prezentacje, filmy video, plakaty, komiksy, e-booki według tematyki, która została ustalona w harmonogramie. Wszystkie produkty wypracowane podczas pracy nad innowacją zostaną udostępnione na wspólnie utworzonej przez uczniów i nauczycieli stronie internetowej, a następnie upowszechnione dla celów edukacyjnych.

 

Cel główny innowacji:

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i zasobów Internetu w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego.

 

Cele szczegółowe:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • zwiększanie motywacji do nauki języka angielskiego,
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,
 • poszerzanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji,
 • poznanie możliwości programów komputerowych i Internetu w procesie uczenia się języków obcych,
 • rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,
 • popularyzacja przedmiotu wśród uczniów za pomocą nowoczesnych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych tj. tablica interaktywna, platformy e-Learningowe (fotobabbble.com, makebeliefscomix.com, Paint, storybird.com, postermywall.com itp.),
 • wykorzystanie komputera oraz programów multimedialnych jako narzędzia pracy na lekcjach, a tym samym uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,
 • zmotywowanie uczniów do nauki języka obcego poprzez połączenie jej z hobby, a tym samym poprawienie jakości pracy szkoły,
 • opracowanie interaktywnych pomocy dydaktycznych,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z programów edukacyjnych wspomagających naukę języka angielskiego,
 • rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania TIK w codziennym życiu,
 • poszerzanie zasobu słownictwa uczniów poprzez tworzenie słowników obrazkowych z użyciem zasobów internetowych.